با سلام

پدری 46ساله دارای 2 فرزند دختر دانش آموز دوره ابتدایی،مستاجر و گارگر ساختمانی که در حین کار از از ساختمان به پایین پرتاب میشود که از ناحیه پا و مچ پا دچادر شکستی شدید و از ناحیه کمر دچار جابجایی ستون فقرات شده است که بعلت وضعیت نامناسب مالی بشدت نیازمندان کمک شما عزیزیان میباشد.

کمک کنیم که نان آور خانواده زمین گیر نشود.

پیشاپیش از توجه شما عزیزان کمال تشکر را دارم.