توزیع بیش از 5000 کنسرو بین مردم روستاهای محروم ایلام