در مرحله اول اجرای طرح توزیع لباس که در مرداد ماه سال جاری صورت گرفت بیش 4000دست لباس بین مردم محروم استان توزیع شد.

مناطقی که لباس برای آنها ارسال شده است عبارتند از : شهرستان های ایلام ،سیروان،چرداول، مهران،

بخش های هدف و محروم : بخش زاگرس ، بخش هلیلان . که به بیش از 250 روستا محروم استان ایلام لباس ارسال شد.

از مردم و عزیز و خیرین بزرگوار باید کمک و یاری به خیریه تشکر میکنم.